MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Exempel på konteringar i koncernredovisningen

Här presenteras konkreta exempel på konteringar för koncernredovisning med förvärvsanalys, upprättande av koncernbalansräkning och upprättande av koncernresultaträkning. I dessa exempel visas hur minoritetsintresse skall särredovisas, hur det interna aktieinnehavet skall elimineras och hur andra interna fordringar, skulder, intäkter, kostnader och vinster skall elimineras.

Koncernmässig goodwill, exempel med förvärvsmetoden
Negativ goodwill, exempel med förvärvsmetoden
Negativt fritt eget kapital, exempel med förvärvsmetoden
Betald utdelning från dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Anteciperad utdelning från dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Nyemission i dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Aktieförvärv genom apportemission, exempel med förvärvsmetoden
Köpt utdelning, exempel med förvärvsmetoden
Fondemission i dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Koncerninterna fordringar och skulder, exempel med förvärvsmetoden
Koncerninterna vinster, exempel med förvärvsmetoden
Nedskrivning av innehav i dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Ansamlade förluster och nedskrivning, exempel med förvärvsmetoden
Uppskrivning av innehav i dotterföretag, exempel med förvärvsmetoden
Ömsesidigt aktieinnehav, exempel med förvärvsmetoden
Konsolidering av ett samgående, exempel med poolningsmetoden
Konsolidering av intresseföretag, exempel med kapitalandelsmetoden
Konsolidering av joint venture, exempel med klyvningsmetoden
Omräkning av utländsk valuta, exempel med dagskursmetoden
Omräkning av utländsk valuta, exempel med den monetära metoden