<
MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Förvärv och samgåenden

Redovisningsrådet gjorde en distinktion mellan förvärv och samgåenden i rekommendationen RR 1. Enligt IFRS och K3-rekommendationen så finns det inte några samgåenden, det går alltid att identifiera ett förvärvande företag.

När det inte går att identifiera ett förvärvande företag på grund av att två eller flera företag på ett jämbördigt sätt delar på ett bestämmande inflytande över ett dotterföretag så utgör detta ett samgående.

Ett förvärv innebär vanligtvis att ett företag köper andelar motsvarande mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Det förvärvande företaget identifieras genom att detta får ett bestämmande inflytande i det förvärvade företaget då röstmajoriteten har förvärvats. Det förvärvande företaget som får bestämmande inflytande över det förvärvade företaget kallas för moderföretag och det förvärvade företaget kallas för dotterföretag.

Det kan dock finnas exceptionella omständigheter som gör att ett förvärv av röstmajoriteten inte innebär ett bestämmande inflytande eller att ett förvärv av mindre än röstmajoriteten kan innebära ett bestämmande inflytande. Ett förvärvande företags inflytande kan förstärkas eller begränsas genom avtal eller genom representation/makt i/över styrelsen eller annat ledningsorgan. Ett företag som förvärvar mindre än röstmajoriteten kan genom avtal eller annan beslutande makt få ett bestämmande inflytande över ett annat företag och därmed identifieras som det förvärvande företaget.

När det inte går att identifiera ett förvärvande företag på grund av att två eller flera företag på ett jämbördigt sätt delar på ett bestämmande inflytande över ett dotterföretag så utgör detta ett samgående. Med ett delat bestämmande inflytande menas att parterna tillsammans kontrollerar hela eller i det närmaste hela dotterföretagets verksamhet med jämbördigt förhållande i företagsledningen och en ömsesidig delning av risker och fördelar i verksamheten.

Vid ett samgående skall i stort sett alla röstberättigade andelar omfattas av förvärvet och företagens verkliga värden skall vara i det närmaste lika. Ett samgående går normalt till på så sätt att ett eller flera företag förvärvar ett annat företag och som betalning genomförs en apportemission i det förvärvande företaget och aktieägarna i det förvärvade företaget erhåller de aktier som emitterades i apportemissionen.

Redovisningsrådet anger i sin RR 1 rekommendation att samgåenden skall konsolideras med hjälp av poolningsmetoden.

I en koncern kan det finnas dotterföretag som omfattas av både förvärv och samgåenden, detta kan innebära att olika metoder för koncernredovisning måste tillämpas i samma koncernredovisning.

Enligt IFRS 3 existerar det inte några samgåenden utan när en koncern bildas går det alltid att identifiera det förvärvande företaget. Det förvärvande företaget är det företag som får ett bestämmande inflytande över det andra företaget, det förvärvande företaget blir moderföretag och det förvärvade företaget blir dotterföretag i koncernen. Enligt IFRS 3 och K3-rekommendationen är endast förvärvsmetoden tillåten att använda för att konsolidera ett dotterföretag i koncernredovisningen, poolningsmetoden får alltså inte användas enligt IFRS 3 och K3-rekommendationen.

Uppdaterad: 2017-02-22