MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vad är intresseföretag och joint ventures?

Ett intresseföretag är ett företag som ett eller flera koncernföretag kan utöva ett betydande inflytande i men som inte utgör ett dotterföretag då något bestämmande inflytande inte kan utövas. Ett joint venture är en verksamhet som drivs av två eller flera parter som gemensamt har ett bestämmande inflytande över verksamheten enligt avtal.

Ett betydande inflytande antas finnas när ett företag eller flera koncernföretag innehar mer än 20 % av rösterna i ett företag, men det är inte säkert att ett betydande inflytande föreligger om det exempelvis finns avtal som begränsar ägarnas inflytande.

Ett joint venture är en samarbetsform med flera samägare som har gemensamt bestämmande inflytande och därför är detta en särskild form av ägande som skiljer sig från dotterföretag och intresseföretag. I K3-rekommendationen indentifieras tre olika former av joint ventures, gemensamt styrda verksamheter, gemensamma tillgångar och gemensamt styrda företag.

Gemensamt styrda verksamheter är verksamheter som inte bedrivs i eget bolag utan grundas på samarbetsavtal, samägarna använder sina egna tillgångar och andra resurser och resultatfördelningen bestäms i samarbetsavtalet. Gemensamma tillgångar är en verksamhet som inte bedrivs i eget bolag där samägarna har ett gemensamt bestämmande inflytande över en eller flera tillgångar. Gemensamt styrda företag utgör ett eget bolag i vilket varje samägare äger en andel och gemensamt utövar ett bestämmande inflytande över detta bolag.

I IFRS 3 används begreppet gemensamt arrangemang (joint arrangement) för att beskriva en samarbetsform där två eller flera parter har gemensam kontroll. Ett gemensamt arrangemang klassificeras antingen som en gemensam verksamhet (joint operation) eller ett joint venture. En gemensam verksamhet är ett arrangemang som ger parterna rätt till tillgångar och förpliktelse för skulder. Ett joint venture är ett arrangemang som ger parterna rätt till nettotillgångarna (företag).

Intresseföretag och joint ventures utgör inte koncernföretag utan det är endast moderföretag och dotterföretag som utgör koncernföretag.

För typerna gemensamt styrda verksamheter och gemensamma tillgånger enligt K3 och gemensam verksamhet enligt IFRS redovisar en redovisningsenhet sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader enligt vanliga redovisningsmässiga principer. Redovisningen sker i respektive samägares redovisning och kräver inga justeringar i koncernredovisningen.

Ett intresseföretag eller ett joint venture skall enligt IFRS konsolideras med hjälp av kapitalandelsmetoden. Enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation så får man konsolidera intresseföretag och joint ventures som utgör gemensamt styrda företag med hjälp av kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden. K3-rekommendationen förbjuder inte att klyvningsmetoden används för intresseföretag och joint ventures som utgör gemensamt styrda företag.

Uppdaterad: 2015-12-10