MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Motiv till att bilda koncern

De vanligaste motiven till att bilda en koncern är att moderföretaget vill växa och bli större inom sin bransch eller att moderföretaget vill diversifiera sin verksamhet för att uppnå högre riskjusterad avkastning.

En koncernbildning kan ske genom att ett företag köper upp eller går samman med ett konkurrerande företag, horisontell integration, för att öka konkurrenskraften och minska konkurrensen i branschen. En koncernbildning kan också ske genom att ett företag köper upp eller går samman med leverantörer och kunder till företaget, vertikal integration, för att skapa bättre kontroll över hela leveranskedjan och minska riskerna.

Inom vissa branscher förekommer det stordriftsfördelar, speciellt i branscher där stora investeringar krävs, och dessa stordriftsfördelar uppmuntrar företag inom dessa branscher till att växa och bli större genom organiskt tillväxt och genom förvärv eller samgåenden.

Vid koncernbildningar kan den nya koncernen uppnå samordningsfördelar eller synergieffekter som inte hade kunnat uppnås om företagen inom koncernen arbetade självständigt. Dessa synergieffekter innebär oftast lägre kostnader genom att exempelvis inköp, produktion, marknadsföring och administration kan samordnas. En koncernbildning kan också ge ökad försäljning som synergieffekt men stora koncerner kan också innebära nackdelar och problem.

Uppdaterad: 2017-02-22