MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vad är moderföretag och dotterföretag?

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. I årsredovisningslagen (1995:1554) definieras vad som är ett moderföretag och vad som är ett dotterföretag.

Ett företag som har ett bestämmande inflytande över ett annat företag är moderföretag och det andra företaget är dotterföretag. Det vanligaste förhållandet mellan ett moderföretag och ett dotterföretag är att moderföretaget innehar röstmajoritet (>50 % av rösterna) i dotterföretaget men det kan finnas andra skäl till att ett företag har bestämmande inflytande över ett annat företag. Moderföretag och dotterföretag kan vara flera typer av företagsformer och behöver alltså inte vara aktiebolag. Om ett eller flera dotterföretag tillsammans innehar röstmajoriteten i ett annat dotterföretag räknas även detta företag som dotterföretag till moderföretaget.

Nedanstående är ett utdrag från första kapitlet i årsredovisningslagen (1995:1554) som definierar moderföretag och dotterföretag:

4 § Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget
1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans
1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1999:1112).


Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är ett dotterföretag och om företaget innehar ett betydande inflytande över denna juridiska person så är den juridiska personen intresseföretag till företaget. Om ett företag innehar mer än 20 % av rösterna i en juridisk person så anses ett betydande inflytande finnas. Om koncernföretag tillsammans innehar mer än 20 % av rösterna i en juridisk person så anses ett betydande inflytande finnas och denna juridiska person är då intresseföretag till moderföretaget.

Samägda företag där två eller fler företag bildar ett företag i vilket de äger lika stora andelar, så kallade 50/50-företag, räknas inte som dotterföretag utan anses vara intresseföretag. Det här kan handla om företag där två företag äger 50 % var av rösterna.

Det är endast det yttersta moderföretaget som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, det vill säga moderföretag som är dotterföretag i ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning. Svenska moderföretag som äger utländska juridiska personer omfattas av den svenska koncernlagstiftningen medan utländska moderföretag som äger svenska juridiska personer inte omfattas av den svenska koncernlagstiftningen.

Uppdaterad: 2017-02-22