MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Poolningsmetoden

Poolningsmetoden är en metod som lämpar sig för att konsolidera samgåenden i koncernredovisningen. IFRS och bokföringsnämndens K3-rekommendation tillåter dock inte att poolningsmetoden används i koncernredovisningen.

Vid ett samgående antas inget förvärv ha skett utan moderföretag och dotterföretag anses ha slåtts samman till en enhet trots att det i teknisk mening har skett ett förvärv och att ett ägarförhållande finns mellan moderföretag och dotterföretag.

Förvärvsmetoden är den normala metoden som används för att konsolidera ett dotterföretag i koncernredovisningen, poolningsmetoden tillämpas vid samgåenden.

Vid ett samgående antas inget förvärv ha skett och när poolningsmetoden tillämpas så behöver moderföretaget inte upprätta någon förvärvsanalys då en sådan saknar mening och betydelse för konsolideringsprocessen. Ett samgående går rent tekniskt till på så sätt att moderföretaget förvärvar mer än 90 % av andelarna i dotterföretaget och betalar andelsägarna i dotterföretaget med emitterade andelar i moderföretaget som emitterats i samband med en apportemission.

Anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget utgörs av antalet emitterade andelar i apportemissionen multiplicerat med emissionskursen. I moderföretaget bokförs andelarna i dotterföretaget till detta anskaffningsvärde och detta anskaffningsvärde skall i koncernredovisningen elimineras mot i första hand dotterföretagets egna kapital, från toppen till botten, och i andra hand mot koncernens bundna och fria reserver.

När poolningsmetoden skall tillämpas för konsolidering i koncernredovisningen skall både moderföretagets och dotterföretagets redovisningsunderlag ha anpassats till de koncernmässiga redovisningsprinciperna och avse samma koncernmässiga redovisningsperiod. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver får inte förekomma i koncernredovisningen varför en uppdelning med hänsyn till dessa måste ha gjorts. Bokslutsdispositioner delas upp i latent skattekostnad och årets nettoresultat medan obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatteskuld och bundna reserver under eget kapital. När ett samgående mellan ett moderföretag och ett dotterföretag har skett så skall dotterföretaget konsolideras i koncernredovisningen från och med första dagen i det räkenskapsår där samgåendet ägt rum, samgåendet skall därmed antas ha skett vid början av räkenskapsåret. Tillgångar och skulder skall redovisas till de värden som de upptas till i respektive företags balansräkning med justering för koncernmässiga redovisningsprinciper. Några över-/undervärden eller någon goodwill förekommer inte för dotterföretaget när poolningsmetoden tillämpas varför en förvärvsanalys blir meningslös.

När poolningsmetoden tillämpas kan det förekomma ett minoritetsintresse då moderföretaget direkt och indirekt inte behöver äga 100 % av dotterföretaget, utan endast mer än 90 % av andelarna i dotterföretaget. Minoritetsintresset skall särredovisas i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

När koncernredovisningen skall upprättas och dotterföretaget skall konsolideras enligt poolningsmetoden så ställs moderföretagets och dotterföretagets justerade resultaträkningar och balansräkningar upp jämte varandra, dotterföretagets tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader tas upp till 100 % även om minoritetsägande finns. Enligt poolningsmetoden så skall minoritetsandelen i eget kapital och årets resultat särredovisas. I koncernbalansräkningen elimineras minoritetsandelen från eget kapital och redovisas som en pluspost inom eget kapital. I koncernresultaträkningen elimineras minoritetsandelen i årets resultat efter skatt och redovisas precis ovanför årets nettoresultat så att årets nettoresultat utgör det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare.

När minoritetsandelen har eliminerats och särredovisats skall det interna aktieinnehavet eliminieras. Det redovisade värdet avseende andelarna i dotterföretaget enligt moderföretagets redovisning elimineras i sin helhet mot i första hand dotterföretagets egna kapital, från toppen till botten, och i andra hand mot koncernens bundna och fria reserver. Om dotterföretagets fria egna kapital efter elimineringen inte kan delas ut i sin helhet utan att utlösa ett nedskrivningsbehov hos moderföretaget av andelarna i dotterföretaget skall en justering i elimineringen av det fria egna kapitalet göras så att det fria egna kapitalet i dotterföretaget i sin helhet kan delas ut utan att utlösa ett nedskrivningsbehov. Justeringen skall i sådana här fall göras med det belopp som motsvaras av nedskrivningsbehovet, justeringen görs mellan fritt eget kapital och bundna reserver.

När det interna aktieinnehavet har eliminerats skall koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader elimineras i koncernredovisningen. Det förekommer normalt omfattande transaktioner mellan koncernföretag varför koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader uppstår. Då koncernen utgör en egen redovisningsenhet skall det inte förekomma några interna fordringar eller skulder i koncernbalansräkningen och inte heller några interna intäkter eller kostnader i koncernresultaträkningen. Koncerninterna fordringar elimineras mot koncerninterna skulder och koncerninterna intäkter elimineras mot koncerninterna kostnader.

Den koncerninterna försäljningen leder oftast till att en vinst uppstår hos det säljande företaget, orealiserade koncerninterna vinster skall elimineras i koncernredovisningen. Med orealiserade koncerninterna vinster menas att en intern vinst har uppstått vid försäljning av en tillgång som ännu inte lämnat koncernen eller som ännu inte förbrukats. Om en koncernintern vinst har blivit realiserad, genom koncernextern försäljning eller förbrukning, så behöver denna internvinst inte elimineras i koncernredovisningen. Orealiserade koncerninterna vinster eller förluster skall elimineras i sin helhet och deras påverkan på kapital och resultat skall fördelas mellan koncernintresse och minoritetsintresse enligt deras ägarandelar i det säljande företaget enligt redovisningsrådets rekommendation RR 1. En eliminering av en orealiserad koncernintern vinst påverkar skattekostnaden, nettoresultatet, minoritetens andel av resultatet, tillgångsvärde, uppskjuten skatt, eget kapital och minoritetens andel av eget kapital.

Om dotterföretaget har betalt utdelning till moderföretaget eller om moderföretaget har bokfört en anteciperad (förväntad) utdelning från dotterföretaget skall denna utdelning elimineras i koncernredovisningen då någon intäkt i koncernen som helhet inte har uppstått på grund av utdelningen.

Enligt IFRS 3 och K3-rekommendationen får inte poolningsmetoden användas alls när det gäller att konsolidera ett dotterföretag, förvärvsmetoden skall alltid tillämpas när dotterföretag konsolideras.

Uppdaterad: 2017-02-22