MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Hur konsolidera dotterföretag?

Dotterföretag skall konsolideras enligt förvärvsmetoden oavsett om dotterföretaget är ett resultat av ett förvärv eller ett samgående. Ett nybildat dotterföretag skall konsolideras enligt förvärvsmetoden. Med konsolideras menas att ta upp eller ta med dotterföretaget i koncernredovisningen.

Ett förvärv innebär vanligtvis att ett företag köper andelar motsvarande mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Det förvärvande företaget identifieras genom att detta får ett bestämmande inflytande i det förvärvade företaget då röstmajoriteten har förvärvats. När det inte går att identifiera ett förvärvande företag på grund av att två eller flera företag på ett jämbördigt sätt delar på ett bestämmande inflytande över ett dotterföretag så utgör detta ett samgående.

I moderföretagets redovisning tas dotterföretag upp enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärde eller verkligt värde. För ett nybildat aktiebolag utgör anskaffningsvärdet den första insättningen av aktiekapital genom nyemission eller apportemission. Vid ett företagsförvärv utgörs anskaffningsvärdet av det belopp som har betalats för andelarna i det förvärvade företaget och vid ett samgående utgörs anskaffningsvärdet av emissionskursen multiplicerat med antalet utgivna aktier i apportemissionen.

När ett dotterföretag har förvärvats skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Förvärvsanalysen skall göras med hänsyn tagen till förvärvstidpunkten och från och med förvärvstidpunkten skall sedan dotterföretaget tas med i koncernredovisningen. I förvärvsanalysen fastställs anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget, det egna kapitalet (nettotillgångarna) , över- eller undervärden på tillgångar, avsättningar och skulder och eventuell goodwill. I förvärvsanalysen skall det verkliga värdet för förvärvade tillgångar, avsättningar och skulder fastställas varför över- eller undervärden på tillgångar, avsättningar och skulder kan uppkomma.

Vid förvärv av färre än samtliga andelar av den förvärvade enheten ska värdet av minoritetens andel läggas till anskaffningsvärdet enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Det här innebär att förvärspriset skall sättas till det pris som krävs för att förvärva 100 % av dotterföretaget i förvärvsanalysen. Dotterföretagets egna kapital tas upp till sitt fulla värde och identifierade över-/undervärden och goodwill tas upp till sina fulla värden i förvärvsanalysen. Det här innebär att det uppstår ett minoritetsintresse i över-/undervärden och goodwill som skall redovisas särskilt i eget kapital.

Goodwill eller negativ goodwill är den restpost som uppstår när det inte finns överensstämmelse mellan anskaffningsvärde och det verkliga värdet av nettotillgångarna.

När poolningsmetoden används så behöver inte någon förvärvsanalys upprättas då tillgångar, avsättningar och skulder skall tas upp till de värden som återspeglas i respektive företags redovisning med justering till koncernmässiga redovisningsprinciper. Någon goodwill eller negativ goodwill förekommer inte när poolningsmetoden tillämpas. Anskaffningsvärdet för andelarna måste dock fastställas och detta anskaffningsvärde elimineras i koncernredovisningen från moderföretagets redovisning mot eget kapital i dotterföretaget. Ett dotterföretag skall när poolningsmetoden tillämpas tas med i koncernredovisningen från och med första dagen i det räkenskapsår där samgåendet har ägt rum. Det interna aktieinnhavet skall när poolningsmetoden tillämpas elimineras mot i första hand dotterföretagets egna kapital och i andra hand koncernens bundna och fria reserver.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det finns betydande och varaktiga hinder som i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva inflytande över dotterföretaget.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan erhållas utan orimlig kostnad eller inom rimlig tid.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det förvärvats och ägs tillfälligt med uteslutande syfte att säljas vidare inom en snar framtid.

Ett moderföretag som inte konsoliderar ett eller flera dotterföretag skall i koncernredovisningen lämna upplysning om skälen till detta i not. Om ett dotterföretag inte konsolideras skall det tas upp enligt anskaffningsvärdemetoden i koncernredovisningen till anskaffningsvärde eller verkligt värde precis som i moderföretagets redovisning.

Enligt IFRS 3 och K3-rekommendationen skall ett dotterföretag alltid konsolideras med hjälp av förvärvsmetoden, poolningsmetoden är inte tillåten att använda för konsolidering av dotterföretag enligt IFRS 3 och K3-rekommendationen.

Uppdaterad: 2017-02-22