MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Kapitalandelsmetoden

Ett intresseföretag skall enligt årsredovisningslagen (1999:1554) konsolideras i koncernredovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelarna i intresseföretaget från början redovisas till anskaffningsvärde i koncernredovisningen vilket sedan justeras för att avspegla ägarföretagets andel av intresseföretagets resultat.

I IAS 28 (IFRS) anges precis som i årsredovisningslagen (1999:1554) att intresseföretag skall konsolideras med tillämpning av kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Årsredovisningslagen tillåter att intresseföretag konsolideras med klyvningsmetoden och bokföringsnämndens K3-rekommendation anger inte om intresseföretag skall konsolideras med kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden.

Intresseföretag som är handelsbolag behöver inte konsolideras enligt kapitalandelsmetoden då redovisningen av innehav avseende handelsbolag i det ägande företaget ändå tar hänsyn till resultatandelen i handelsbolaget.

När ett intresseföretag förvärvas skall en förvärvsanalys upprättas av det ägande företaget med hänsyn tagen till intresseföretagets ställning vid förvärvstidpunkten. Förvärstidpunkten utgörs av den tidpunkt när det ägande företaget har fått ett betydande inflytande över det förvärvade företaget utan att ett bestämmande inflytande har erhållits. I förvärvsanalysen skall anskaffningsvärdet för andelarna i intresseföretaget fördelas på över-/undervärden och därtill hörande uppskjutna skatter, andelen av eget kapital och eventuellt på koncernmässig goodwill om ett restbelopp uppstår. Dessa över-/undervärden och goodwill skall skrivas av, skrivas ned och upplösas i följande koncernredovisningar och påverka beräkningen av den resultatandel som skall läggas till eller dras från det redovisade värdet för andelarna. Justeringar av resultatandelen från intresseföretaget skall även göras för utdelningar från intresseföretaget och för eventuella kursdifferenser som uppstår om intresseföretaget är utländskt.

Andelarna i ett intresseföretag skall redovisas i både koncernbalansräkning och koncernresultaträkning med tillämpning av kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär en mer informativ redovisning av intresseföretaget i koncernredovisningen jämfört med om anskaffningsvärdemetoden hade tillämpats. När kapitalandelsmetoden tillämpas tas hänsyn till ägarföretagets andel av resultatet i intresseföretaget medan anskaffningsvärdemetoden innebär en redovisning av anskaffningsvärdet för intresseföretaget och en redovisning av erhållen utdelning från intresseföretaget. Anskaffningsvärdet för ett intresseföretag utgörs av den köpeskilling som har erlagts för hela den ägda andelen i intresseföretaget.

Ett intresseföretag skall konsolideras i koncernredovisningen från och med den tidpunkt (förvärvstidpunkten) då ett betydande inflytande erhållits, innebärande att det förvärvade företaget uppfyller kriterierna för att kallas intresseföretag.

Intresseföretagets redovisningsunderlag som skall användas för att beräkna den resultatandel som skall inkluderas i koncernredovisningen skall upprättas enligt koncernmässiga redovisningsprinciper och avse den koncernmässiga redovisningsperioden. Bokslutsdispositioner skall delas upp i latent skattekostnad och årets nettoresultat och obeskattade reserver skall delas upp i bundna reserver och uppskjuten skatteskuld.

När resultatandelen i intresseföretaget beräknas skall först interna fordringar, skulder, intäkter och kostnader elimineras och därefter skall orealiserade internvinster elimineras. Orealiserade vinster skall endast elimineras med den andel som utgör ägarandel för det ägande företaget. Alla orealiserade vinster som uppkommit mellan intresseföretaget, ägarföretaget och andra koncernföretag skall elimineras oavsett om försäljningen görs från eller till intresseföretaget. En orealiserad förlust skall inte elimineras till den del denna förlust motsvarar ett nedskrivningsbehov för den överlåtna tillgången. Resultatandelen skall sedan justeras för avskrivningar, nedskrivningar och upplösningar av över-/undervärden samt goodwill enligt gjord förvärvsanalys. Eventuell utdelning från intresseföretaget till det ägande företaget skall elimineras.

Resultatandelen skall i koncernresultaträkningen redovisas som "Resultat från andelar i intresseföretag" under finansiella poster och i koncernbalansräkningen skall resultatandelen inkluderas i den post där andelsinnehavet i intresseföretaget redovisas på tillgångssidan och som bundet eget kapital(kapitalandelsfond) eller fritt eget kapital på skuldsidan. Om andelarna i intresseföretaget tas upp till ett högre värde än anskaffningsvärdet skall resultatandelen redovisas som bundet eget kapital och om andelarna i intresseföretaget tas upp till ett lägre värde än anskaffningsvärdet skall resultatandelen redovisas som fritt eget kapital. Justering för orealiserad internvinst som uppkommit på grund av ett koncernföretags försäljning till intresseföretaget skall belasta koncernens fria egna kapital. Enligt årsredovisningslagen (1999:1554) skall den positiva skillnaden mellan det redovisade värdet av andelarna i intresseföretaget enligt tillämpning av kapitalandelsmetoden och anskaffningsvärdet redovisas i en kapitalandelsfond som utgör bundet eget kapital.

Uppdaterad: 2015-12-03