MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Hur bildas en koncern?

En koncern kan bildas genom att ett företag bildar ett nytt dotterföretag, förvärvar röstmajoriteten i ett eller flera befintliga företag eller genomför ett samgående med ett eller flera företag.

En koncern bildas inte vid inkråmsförvärv av företag, vid en fusion eller vid bildandet av ett 50/50-företag. Ett inkråmsförvärv innebär att ett företag köper och övertar ett annat företags tillgångar och skulder som då upptas i det förvärvande företagets balansräkning. En fusion innebär att det förvärvade aktiebolaget uppgår i det förvärvande aktiebolaget som tar upp det förvärvade företagets tillgångar och skulder i sin balansräkning. Vid en fusion upplöses det förvärvade aktiebolaget utan likvidation. Ett 50/50-företag är ett företag där två eller flera ägare har lika stor andel av rösterna i det gemensamma företaget och detta företag utgör inte ett dotterföretag.

Det allra vanligaste sättet att bilda en koncern är genom att ett moderföretag förvärvar röstmajoriteten i ett eller flera dotterföretag. Betalningen för det förvärvade företaget sker vanligtvis genom kontant betalning men sker även genom betalning med aktier i det förvärvande företaget.

En nybildning av ett dotterföretag innebär att ett moderföretag bildar ett nytt svenskt eller utländskt dotterföretag eller att moderföretaget ombildar en filial till ett dotterföretag.

Ett samgående mellan två företag innebär att det ena företaget förvärvar det andra företaget och blir då moderföretag i koncernen. Samgående innebär att moderföretaget genomför en apportemission genom att överta aktierna i dotterföretaget och ge aktieägarna i dotterföretaget aktier i moderföretaget som betalning för aktierna i dotterföretaget.

Uppdaterad: 2017-02-22