MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?

Koncernredovisningen skall omfatta moderföretaget och dess dotterföretag. Huvudregeln enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är att koncernredovisningen skall omfatta samtliga dotterföretag, men det finns undantag.

Dotterföretag som är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i koncernredovisningen behöver inte konsolideras i koncernredovisningen. Om flera dotterföretag tillsammans har mer än en ringa betydelse skall dock alla dessa dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretag som är väldigt små och obetydande i koncernen behöver därför inte konsolideras i koncernredovisningen utan tas då upp enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärde eller verkligt värde.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det finns betydande och varaktiga hinder som i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva inflytande över dotterföretaget.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan erhållas utan orimlig kostnad eller inom rimlig tid.

Ett dotterföretag behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det förvärvats och ägs tillfälligt med uteslutande syfte att säljas vidare inom en snar framtid.

Ett moderföretag som inte konsoliderar ett eller flera dotterföretag skall i koncernredovisningen lämna upplysning om skälen till detta i not. Om ett dotterföretag inte konsolideras skall det tas upp enligt anskaffningsvärdemetoden i koncernredovisningen, till anskaffningsvärde eller verkligt värde precis som i moderföretagets redovisning.

Uppdaterad: 2017-02-22