MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag

En koncernredovisning skall visa koncernens resultat och ställning som om koncernen var en enhet (entitet). Koncerninterna fordringar, skulder, transaktioner, vinster och förluster mellan koncernföretagen måste därför elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Med koncernföretag menas moderföretag och dotterföretag.

Om koncernen ses som en enhet så skall endast de externa fordringarna, skulderna, intäkterna och kostnaderna framgå av koncernredovisningen, med externa menas fordringar, skulder, intäkter och kostnader relaterat till aktörer utanför koncernen (ej koncernföretag). Om dessa elimineringar inte hade gjorts så hade balansräkningen haft en för stor omslutning och resultaträkningen för höga intäkter och kostnader.

Om ett koncernföretag lånar ut pengar till ett annat koncernföretag så har inte koncernbalansräkningen förändrats eftersom någon fordran eller skuld inte har uppstått i förhållande till någon extern aktör.

Den interna omsättningen mellan koncernföretag, det vill säga den intäkt som uppstått i det säljande koncernföretaget, skall elimineras och motbokas mot den interna kostnad som uppstått i det köpande koncernföretaget.

Vid interförsäljning kan även internvinster uppstå, med internvinster menas orealiserade vinster ur koncernens synvinkel som uppkommer på grund av intern försäljning mellan koncernföretag. En internvinst uppstår om ett koncernföretag säljer varor till ett annat koncernföretag och dessa varor ligger kvar i lager hos det andra koncernföretaget, vinsten har då inte realiserats ur koncernens synvinkel. Internvinster skall elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Internvinster kan också uppstå om ett koncernföretag säljer tillgångar till ett annat koncernföretag om dessa tillgångar finns kvar i koncernen och ej har förbrukats vid bokslutsdatum. Internvinster uppstår dock inte om det säljande företaget säljer varor eller tillgångar till självkostnadspris, det vill säga om det säljande företaget inte gör någon vinst på försäljningen, och inte heller om varorna eller tillgångarna har lämnat koncernen eller förbrukats.

Orealiserade förluster på koncerninterna transaktioner skall också elimineras i sin helhet om inte förlusten motsvaras av ett nedskrivningsbehov. Med orealiserade interna förluster menas förluster som uppkommit för det säljande koncernföretaget vid intern försäljning till ett annat koncernföretag om den sålda varan eller tillgången vid bokslutsdatum fortfarande finns kvar inom koncernen eller inte har förbrukats.

Elimineringarnas påverkan på eget kapital och resultat skall fördelas mellan koncernintresse och minoritetsintresse baserat på deras respektive ägarandelar i det säljande koncernföretaget. De elimineringar av transaktioner som görs skall alltså påverka minoritetsandelen i koncernredovisningen.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) behöver inte interna fordringar, skulder, intäkter, kostnader och internvinster elimineras om beloppen är av ringa betydelse med hänsyn till kravet om rättvisande bild.

I koncernredovisningen skall inte någon upplysning lämnas om ställda säkerheter som ett koncernföretag ställt till ett annat koncernföretag.

Uppdaterad: 2017-02-22