MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Räkenskapsår i koncernredovisning

Koncernredovisningen skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) hänföra sig till moderföretagets balansdag. Koncernredovisningen skall därför upprättas för det räkenskapsår som gäller för moderföretaget.

De räkenskaper som utgör underlag för koncernredovisningen skall omfatta samma redovisningsperiod och denna gemensamma redovisningsperiod skall vara moderföretagets räkenskapsår. Om ett dotterföretag har ett annat räkenskapsår än koncernens räkenskapsår så måste dotterföretaget upprätta redovisning för den redovisningsperiod som gäller för koncernen.

Om ett dotterföretag som har ett annat räkenskapsår än moderföretaget inte kan upprätta en separat redovisning som underlag för koncernredovisningen kan dotterföretagets officiella årsredovisning användas om skillnaden mellan balansdagarna är mindre än 3 månader och redovisningsperioden är oförändrad från period till period. Om dotterföretagets officiella bokslut med annat räkenskapsår än moderföretagets används för koncernredovisningen måste ändå upplysning lämnas i not om väsentliga händelser i dotterföretaget som inträffat mellan moderföretagets bokslutstidpunkt och dotterföretagets bokslutstidpunkt.

Om dotterföretagets räkenskapsår skiljer sig från moderföretagets räkenskapsår är det rekommenderat att upprätta en ny redovisning för dotterföretaget som omfattar samma redovisningsperiod som moderföretagets räkenskapsår för att uppnå högsta möjliga kvalitet i koncernredovisningen.

Uppdaterad: 2017-02-22