MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern

En koncernredovisning skall upprättas genom att tillämpa enhetliga redovisningsprinciper i de redovisningar som utgör underlag för koncernredovisningen. De redovisningsprinciper som skall tillämpas i en koncernredovisning är de redovisningsprinciper som tillämpas av moderföretaget, dotterföretagens redovisningsunderlag måste tillämpa samma redovisningsprinciper.

En koncernredovisning skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) följa de värderingsregler som gäller för en vanlig årsredovisning och dessa värderingsregler återfinns i kapitel 4 i årsredovisningslagen.

Om det finns särskilda skäl får moderföretaget tillämpa andra redovisningsprinciper i koncernredovisningen jämfört med de redovisningsprinciper som tillämpas i moderföretagets redovisning. Det kan vara aktuellt att tillämpa skilda redovisningsprinciper i koncernredovisningen om det i moderföretagets redovisning har gjorts skattemässiga överväganden som gör redovisningen mindre bokföringsmässig. Denna möjlighet gör att informationsmottagarnas behov bättre kan tillgodoses, en upplysning om avvikelser i redovisningsprinciper mellan moderföretagets redovisning och koncernredovisningen och skälen till dessa avvikelser måste lämnas i not.

I och med att koncernredovisningen skall upprättas med tillämpning av gemensamma och enhetliga redovisningsprinciper så kan redovisningsunderlagen för de enskilda dotterföretagen behöva justeras i enlighet med moderföretagets redovisningsprinciper.

För att uppnå hög kvalitet i koncernredovisningen skall koncernredovisningen upprättas med tillämpning av gemensamma principer för värdering av tillgångar, avsättning och skulder i de enskilda koncernföretagens redovisningar. Avvikelser från de koncernmässiga principerna får ske om det finns särskilda skäl eller om en omräkning är av ringa betydelse i förhållande till kravet på rättvisande bild. Om avvikelse från de koncernmässiga redovisningsprinciperna har gjorts i ett dotterföretag måste upplysning lämnas i not om avvikelsen och skälen till denna avvikelse.

I koncernresultaträkningen skall inga bokslutsdispositioner förekomma och i koncernbalansräkningen skall inga obeskattade reserver redovisas. Bokslutsdispositoner skall därför eliminieras i resultaträkningen och obeskattade reserver skall delas upp i övrigt tillskjutet kapital under eget kapital och i uppskjuten skatteskuld under avsättningar. Justeringar för bokslutsdispositioner och obeskattade reserver kan göras i de enskilda företagens redovisningsunderlag eller i samband med att koncernredovisningen upprättas.

Uppdaterad: 2017-02-22