MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Omräkning av integrerade utlandsverksamheter

Redovisningar från integrerade utlandsverksamheter som skall inkluderas i koncernredovisningen skall omräknas enligt den monetära metoden till rapportvalutan för den svenska koncernen.

Integrerade utlandsverksamheter ses som en utvidgning av det rapporterande företagets verksamhet och omräkningen för dessa utlandsverksamheter syftar till att påverka koncernredovisningen som om utlandsverksamheten transaktioner redovisades direkt i det rapporterande företaget.

När en integrerad utlandsverksamhet skall tas in i koncernredovisningen så måste redovisningsunderlaget från utlandsverksamheten vara anpassat till de koncernmässiga redovisningsprinciperna och avse den koncernmässiga redovisningsperioden. De över-/undervärden och eventuell goodwill som framkommer i förvärvsanalysen skall vid omräkning behandlas som övriga tillgångar och skulder i utlandsverksamheten och skall därmed omräknas enligt samma principer.

Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta skall redovisas i rapportvalutan och omräknas enligt balansdagskursen. Icke-monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta som redovisas till anskaffningsvärdet skall omräknas enligt valutakursen vid anskaffningstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta som redovisas till verkligt värde (annat värde än anskaffningsvärdet) skall omräknas enligt valutakursen vid värderingstillfället. Intäkter och kostnader i resultaträkningen skall omräknas enligt en genomsnittlig valutakurs för året förutom när det gäller poster som hör till icke-monetära tillgångar och skulder. Poster i resultaträkningen som hör till icke-monetära tillgångar och skulder skall omräknas enligt valutakursen vid anskaffningstillfället eller värderingstillfället beroende på hur den relaterade tillgången eller skulden har värderats. Exempel på poster i resultaträkningen som hör till icke monetära tillgångar är avskrivningar och lagerförändringar. Omräkningen av intäkter och kostnader till en genomsnittlig valutakurs för året utgör en approximation för att göra omräkningen hanterbar, det mest korrekta hade varit att omräkna respektive transaktion enligt valutakursen under denna transaktionsdag.

När den monetära metoden tillämpas kan omräkningsdifferenser förekomma och den omräkningsdifferens som uppkommer skall redovisas i koncernresultaträkningen precis ovanför årets nettoresultat, denna omräkningsdifferens beräknas i resultaträkningen då årets nettoresultat i resultaträkningen skall utgöras av årets nettoresultat i balansräkningen som utgör det saldo som återstår sedan andra poster i balansräkningen omräknats. Kursdifferenser hänförliga till monetära koncerninterna poster skall inte elimineras i koncernredovisningen varför koncernresultaträkningen kan innehålla kursdifferenser på koncerninterna poster.

Enligt K3-rekommendationen och IFRS så görs det ingen klassificering av utlandsverksamhet i integrerad- respektive självständig utlandsverksamhet. Enligt IFRS så har en integrerad utlandsverksamhet samma funktionella valuta som det rapporterande moderföretaget, en utlandsverksamhet skall upprätta sin redovisning i den funktionella valutan.

Enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation så skall dagskursmetoden alltid användas vid omräkning av balansräkning och resultaträkning i en utlandsverksamhet. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen ska redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras det svenska dotterföretaget eller utlandsverksamheten ska de ackumulerade valutakursdifferenserna redovisas i resultaträkningen.

Uppdaterad: 2017-02-22