MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden är en metod för att konsolidera dotterföretag i koncernredovisningen och denna metod skall tillämpas när ett dotterföretag nybildas, förvärvas av ett moderföretag eller vid ett samgående.

När ett moderföretag direkt eller indirekt förvärvar ett dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys med hänsyn tagen till dotterföretagets ställning vid förvärvstidpunkten. Med förvärvstidpunkt menas den tidpunkt då moderföretaget får ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Från och med förvärvstidpunkten skall moderföretaget ta med dotterföretagets intäkter och kostnader i koncernresultaträkningen och inkludera de identifierbara tillgångarna, avsättningarna, skulderna och goodwill avseende dotterföretaget i koncernbalansräkningen.

Den förvärvsanalys som upprättades för dotterföretaget per förvärvstidpunkten kan ha inkluderat övervärden och undervärden för tillgångar och skulder samt därtill hörande uppskjutna skatter och eventuellt goodwill. Dessa övervärden och undervärden, de uppskjutna skatterna och goodwill skall inkluderas i koncernbalansräkningen och deras resultatmässiga konsekvenser redovisas i koncernresultaträkningen under efterföljande redovisningsperioder tills dess att de är avskrivna eller upplösta.

I samband med att koncernredovisningen skall upprättas så skall moderföretagets och dotterföretagets redovisningsunderlag upprättas med tillämpning av de koncernmässiga redovisningsprinciperna och avse samma koncernmässiga redovisningsperiod. Eget kapital skall i ett aktiebolag delas upp i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital (bundna reserver) och annat eget kapital inklusive årets resultat (fria reserver och årets resultat) och obeskattade reserver skall delas upp i övrigt tillskjutet kapital och uppskjuten skatteskuld.

När koncernredovisningen skall upprättas och dotterföretaget skall konsolideras enligt förvärvsmetoden så ställs moderföretagets och dotterföretagets justerade resultaträkningar och balansräkningar upp jämte varandra, dotterföretagets tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader tas upp till 100 % även om minoritetsägande finns. Enligt förvärvsmetoden så skall minoritetsandelen i eget kapital och årets resultat särredovisas. I koncernbalansräkningen elimineras minoritetsandelen från eget kapital och redovisas som en pluspost inom eget kapital. I koncernresultaträkningen elimineras minoritetsandelen i årets resultat efter skatt och redovisas precis ovanför årets nettoresultat så att årets nettoresultat utgör det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare.

När minoritetsandelen har eliminerats och särredovisats skall det interna aktieinnehavet eliminieras. Det redovisade värdet avseende andelarna i dotterföretaget enligt moderföretagets redovisning elimineras i sin helhet. Eventuella över-/undervärden tas upp med därtill hörande uppskjuten skatt, avskrivningar och nedskrivningar avseende över-/undervärden redovisas, goodwill och dess avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar tas upp och slutligen sker eliminering av dotterföretagets egna kapital så att det blir balans mellan tillgångar å ena sidan och eget kapital, avsättningar och skulder å andra sidan.

Den normala elimineringstekniken när det gäller eget kapital är att eliminering sker från toppen till botten, först elimineras aktiekapital, sedan övrigt tillskjutet kapital (bundna reserver), och slutligen det fria egna kapitalet (annat eget kapital inklusive årets resultat) som består av fria reserver och årets resultat. En alternativ elimineringsteknik måste tillämpas om dotterföretaget har ansamlade förluster som helt eller delvis kvarstått sedan förvärvstidpunkten, en pluspost motsvarande den kvarstående ansamlade förlusten skall läggas till det fria egna kapitalet vilket ökar på elimineringen av bundet eget kapital. En alternativ elimineringsteknik måste även tillämpas om moderföretaget har beaktat ansamlade förluster i dotterföretaget genom att skriva ned värdet på andelarna i dotterföretaget, en pluspost motsvarande nedskrivningsbeloppet skall läggas till det fria egna kapitalet vilket ökar på elimineringen av bundet eget kapital.

När det interna aktieinnehavet har eliminerats skall koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader elimineras i koncernredovisningen. Det förekommer normalt omfattande transaktioner mellan koncernföretag varför koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader uppstår. Då koncernen utgör en egen redovisningsenhet skall det inte förekomma några interna fordringar eller skulder i koncernbalansräkningen och inte heller några interna intäkter eller kostnader i koncernresultaträkningen. Koncerninterna fordringar elimineras mot koncerninterna skulder och koncerninterna intäkter elimineras mot koncerninterna kostnader.

Den koncerninterna försäljningen leder oftast till att en vinst uppstår hos det säljande företaget, orealiserade koncerninterna vinster skall elimineras i koncernredovisningen. Med orealiserade koncerninterna vinster menas att en intern vinst har uppstått vid försäljning av en tillgång som ännu inte lämnat koncernen eller som ännu inte förbrukats. Om en koncernintern vinst har blivit realiserad, genom koncernextern försäljning eller förbrukning, så behöver denna internvinst inte elimineras i koncernredovisningen. Orealiserade koncerninterna vinster eller förluster skall elimineras i sin helhet och deras påverkan på kapital och resultat skall fördelas mellan koncernintresse och minoritetsintresse enligt deras ägarandelar i det säljande företaget. En eliminering av en orealiserad koncernintern vinst påverkar skattekostnaden, nettoresultatet, minoritetens andel av resultatet, tillgångsvärde, uppskjuten skatt, eget kapital och minoritetens andel av eget kapital.

Om dotterföretaget har betalt utdelning till moderföretaget eller om moderföretaget har bokfört en anteciperad (förväntad) utdelning från dotterföretaget skall denna utdelning elimineras i koncernredovisningen då någon intäkt i koncernen som helhet inte har uppstått på grund av utdelningen.

Uppdaterad: 2017-02-22