MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Minoritetsandelar i koncernredovisningen

Minoritetsandelar är den andel av resultat och eget kapital i ett dotterföretag som inte ägs direkt eller indirekt av moderföretaget. Minoritetens andel av resultat och eget kapital i dotterföretag skall särskiljas och redovisas separat i koncernredovisningen.

Minoritetsandelen i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen beräknas på de redovisade värden som anges i dotterföretagets redovisning, upprättad enligt koncernmässiga redovisningsprinciper. Värdet på minoritetsandelen påverkas därmed inte av värderingen i förvärvsanalysen utan beräknas utifrån dotterföretagets redovisning.

Minoritetsandelen i koncernens resultat skall enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation anges som en justeringspost i direkt anslutning till posten Årets resultat. Årets resultat utgör således det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare. Minoritetens andel i koncernens egna kapital skall enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation anges som en särskild post inom eget kapital.

I koncernredovisningen summeras moderföretagets och dotterföretagens redovisningar inklusive minoritetsintresse och detta minoritetsintresse anges sedan särskilt i koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Om ett dotterföretag i vilket det finns minoritetsandelar redovisar ett negativt eget kapital skall minoritetsintresset redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital i koncernbalansräkningen endast om minoriteten har en bindande förpliktelse och betalningsförmåga att fullgöra förpliktelsen. Om minoritetsandelen inte redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital skall dotterföretagets senare vinster i sin helhet inräknas i koncernens resultat tills dess att dotterföretaget redovisar ett positivt eget kapital.

Exempel: Om minoriteten har en kapitalandel om 30 % så skall 30 % av samtliga poster i eget kapital räknas av som minoritetsandel och sedan skall det avräknade negativa totalbeloppet redovisas som en positiv särskild post inom eget kapital.

Uppdaterad: 2017-02-22