MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vad är en koncern?

En koncern är en sammanslutning av juridiskt självständiga företag som arbetar tillsammans för att uppnå hög konkurrenskraft och lönsamhet genom att samordna de i koncernen ingående verksamheterna.

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Även dotterföretag till dotterföretagen ingår i en koncern och skall inbegripas i koncernredovisningen till den andel de indirekt ägs av moderföretaget. Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) utgör moderföretag och dotterföretag tillsammans en koncern och koncernföretag är företag i samma koncern.

Ett företag är moderföretag till ett dotterföretag om företaget har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Om ett företag inte har ett bestämmande inflytande över att annat företag så kallas inte detta andra företag för dotterföretag. Om ett företag innehar mer än 50 % av rösterna i ett annat företag så är i normalfallet det ägande företaget moderföretag och det andra företaget dotterföretag. Indirekta dotterbolagsförhållanden likställs med direkta dotterbolagsförhållanden i årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett moderföretag äger 100 % av rösterna i ett dotterföretag som i sin tur äger 100 % av ett annat dotterföretag så ingår detta dotterdotterföretag i koncernen och skall omfattas av moderföretagets koncernredovisning.

Det räcker inte att ett företag äger mer än 50 % av andelarna i ett annat företag för att ett koncernförhållande skall uppstå, det ägande företaget måste ha röstmajoritet eller på annat sätt ett bestämmande inflytande över det andra företaget.

En koncern kan bestå av många olika företagsformer och behöver alltså inte bara bestå av aktiebolag.

Uppdaterad: 2017-02-22