MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?

Ett moderföretag som äger andelar i ett dotterföretag har ett direkt koncernintresse i detta dotterföretag. Med koncernintresse menas den andel av dotterföretagets kapital som ägs av moderföretaget, övriga delägares kapitalandelar i dotterföretaget utgör minoritetsintresse.

Koncernintresse kallas också för majoritetsintresse och det är inte andelen röster utan andelen kapital som utgör koncernintresset respektive minoritetsintresset. Begreppen koncernintresse och minoritetsintresse är viktiga när det gäller att upprätta en koncernredovisning då minoritetsintresset skall särskiljas i koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.

Koncernintresse och minoritetsintresse i ett dotterföretag kan vara direkt eller indirekt. Om ett moderföretag innehar 70 % av kapitalet i ett dotterföretag så finns det ett direkt koncernintresse om 70 % och ett direkt minoritetsintresse om 30 %. Om detta dotterföretag i sin tur äger 70 % av kapitalet i ett annat dotterföretag så har moderföretaget ett indirekt koncernintresse om 49 % (0,7*0,7) i detta dotterdotterföretag och det indirekta minoritetsintresset är 51 %. Detta dotterdotterföretag räknas som dotterföretag till moderföretaget och 51 % av det egna kapitalet i dotterdotterföretaget skall särskiljas i koncernbalansräkningen.

I en koncern kan det också finnas dotterföretag som är dotterföretag på grund av att flera koncernföretag tillsammans innehar röstmajoriteten i detta dotterföretag. Koncernintresset respektive minoritetsintresset i ett dotterföretag kan vara både direkt och indirekt om exempelvis moderföretaget äger andelar i ett dotterföretag tillsammans med ett annat dotterföretag. Om ett moderföretag äger 70 % av kapitalet i A och 30 % av kapitalet i B samtidigt som A äger 30 % av kapitalet i B så är koncernintresset i B 51 % (0,7*0,3+0,3) varav det direkta koncernintresset är 30 % och det indirekta 21 %.

Uppdaterad: 2015-12-01