MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Vad är en koncernredovisning?

En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna kan utvärdera koncernen som en enhet (entitet).

I moderföretagets redovisning redovisas andelsinnehaven i dotterföretag till anskaffningsvärde eller verkligt värde (anskaffningsvärdemetoden) och denna redovisning ger ingen information om hela koncernens resultat och ställning.

En koncernredovisning är en redovisning där de ingående koncernföretagens resultaträkningar och balansräkningar slås samman, varje koncernföretags belopp i deras respektive resultaträkning och balansräkning adderas och summeras till en koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Innan denna summering av de enskilda koncernföretagens redovisningar kan göras måste dock minoritetsintresset i eget kapital och resultat särskiljas, det interna aktieinnhavet elimineras, interna fordringar och skulder elimineras, interna transaktioner elimineras och orealiserade internvinster elimineras.

En koncernredovisning skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bestå av en koncernbalansräkning, en koncernresultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys. Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen.

En koncernredovisning skall efterfölja de redovisningsprinciper som tillämpas för en vanlig årsredovisning. En koncernredovisning skall upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara avfattad på svenska. I en koncernredovisning skall belopp anges i den redovisningsvaluta som gäller för moderföretaget. En koncernredovisning skall undertecknas enligt samma principer som för en vanlig årsredovisning.

I en koncernredovisning skall dotterföretag konsolideras enligt förvärvsmetoden enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Intresseföretag skall konsolideras enligt kapitalandelsmetoden och joint ventures kan konsolideras enligt kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden.

Enligt IFRS och K3-rekommendationen är det inte tillåtet att använda poolningsmetoden för att konsolidera dotterföretag, dotterföretag skall konsolideras med hjälp av förvärvsmetoden enligt IFRS och K3-rekommendationen.

Uppdaterad: 2017-02-22