MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Källförteckning koncernredovisning.biz

Här anges de källor som har använts för att framställa den här hemsidan om koncernredovisning.

Redovisningsrådet, Koncernredovisning RR 1:00, Stockholm, augusti 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1)

Redovisningsrådet, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser RR 8, Stockholm, oktober 1998 (inkl. ändring dec. 2003)

Redovisningsrådet, Intresseföretag RR 13, Stockholm, juli 2000

Redovisningsrådet, Joint ventures RR 14, Stockholm, juli 2000

Bokföringsnämnden, BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3), november 2014

Kedner Gösta och Svenberg Sven-Åke, Koncernredovisning, Studentlitteratur, Lund, 2000

International Accounting Standards Committee Foundation, IFRS 3 - Business Combinations

International Accounting Standards Committee Foundation, IFRS 10 - Consolidated Financial Statements

International Accounting Standards Committee Foundation, IFRS 11 - Joint Arrangements

International Accounting Standards Committee Foundation, IFRS 12 - Disclosure of Interests in Other Entities

International Accounting Standards Committee Foundation, IAS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

International Accounting Standards Committee Foundation, IAS 28 - Investments in Associates, 31 December 2008

International Accounting Standards Committee Foundation, IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, 31 December 2008