MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Omräkning av självständiga utlandsverksamheter

Balansräkningar och resultaträkningar från självständiga utlandsverksamheter som skall konsolideras i koncernredovisningen skall omräknas till rapportvalutan enligt dagskursmetoden.

Självständiga utlandsverksamheter ses som och utgör mer av en investering för det rapporterande företaget än en integrerad del av det rapporterande företagets verksamhet. Dagskursmetoden tar hänsyn till detta investeringsförhållande genom att omräkna balansräkningens poster enligt balansdagskurs och resultaträkningens poster enligt genomsnittskurs.

När en självständig utlandsverksamhet skall tas in i koncernredovisningen så måste redovisningsunderlaget från utlandsverksamheten vara anpassat till de koncernmässiga redovisningsprinciperna och avse den koncernmässiga redovisningsperioden. De över-/undervärden och eventuell goodwill som framkommer i förvärvsanalysen skall vid omräkning behandlas som övriga tillgångar och skulder i utlandsverksamheten och skall därmed omräknas enligt samma principer.

Tillgångar och skulder i balansräkningen, både monetära och icke-monetära, skall enligt dagskursmetoden omräknas till balansdagskurs. Med balansdagskurs menas den valutakurs som gäller per den sista dagen i räkenskapsåret eller redovisningsperioden. Intäkter och kostnader skall omräknas till valutakursen vid den tidpunkt då de uppstår, av praktiska skäl används dock en genomsnittskurs för året vid omräkning av intäkter och kostnader enligt dagskursmetoden. Resultaträkningar och balansräkningar i utlandsverksamheter som befinner sig i höginflationsländer skall dock inflationsjusteras innan omräkning enligt dagskursmetoden görs, alternativt kan den monetära metoden som används för integrerade utlandsverksamheter användas istället (på icke inflationsjusterade redovisningar).

Den omräkningsdifferens som uppstår vid omräkning av självständiga utlandsverksamheter skall redovisas direkt mot eget kapital i koncernbalansräkningen, mot "Fria reserver eller annat eget kapital inklusive årets resultat". Omräkningsdifferenser uppstår eftersom resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs och balansräkningens poster omräknas till balansdagskurs, nettoinvesteringen omräknas till annan kurs vid räkenskapsårets slut jämfört med vid räkenskapsårets början, utdelning avräknas till betalkurs och ej balansdagskurs och övriga förändringar i nettoinvesteringen (nyemission, nedsättning av aktiekapital) omräknas till transaktionsdagskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår i självständiga utlandsverksamheter med minoritetsägande skall fördelas mellan koncernintresse och minoritetsintresse, omräkningsdifferenser avseende över-/undervärden och goodwill enligt förvärvsanalysen skall dock inte fördelas på minoritetens andel. I balansräkningen skall årets nettoresultat redovisas till det värde som anges i resultaträkningen och skillnaden mellan årets nettoresultat omräknat till balansdagskurs och årets nettoresultat omräknat till genomsnittskurs utgör en omräkningsdifferens som redovisas i fria reserver i balansräkningen.

Omräkningsdifferens på årets nettoresultat (ån) = (balansdagskurs * ån) - (genomsnittskurs * ån)

I vissa fall kan det förekomma att ett ägarföretag lånfristigt har lånat ut pengar till en självständig utlandsverksamhet eller att utlandsverksamheten har lånat ut pengar till ägarföretaget och dessa förbindelser inte är avsedda, eller sannolikt inte kommer, att regleras i framtiden. Sådana här lån skall anses utgöra en del av ägarföretagets innehav i den självständiga utlandsverksamheten, antingen en ökning av investeringen när ägarföretaget är borgenär eller en minskning av investeringen när ägarföretaget är gäldenär. Dessa koncerninterna fordringar och skulder skall elimineras i koncernredovisningen. Om mellanhavandet är utställt i ägarföretagets valuta är kursdifferensen hänförlig till utlandsverksamhetens redovisning och kursdifferensen skall då redovisas direkt mot eget kapital i koncernredovisningen. Om mellanhavandet är utställt i utlandsverksamhetens valuta skall mellanhavandet redovisas till anskaffningskurs i ägarföretagets redovisning och därmed uppstår ingen kursdifferens. Den eventuella differens som uppstår vid eliminering av mellanhavandet i koncernredovisningen skall redovisas direkt mot eget kapital.

Ett moderföretag eller annat koncernföretag kan för att säkra en nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet ha upptagit ett lån i utländsk valuta eller vidtagit annan säkringsåtgärd. En sådan här säkringsposition skall i koncernredovisningen alltid redovisas till verkligt värde på balansdagen. Kursdifferenser på sådana här säkringspositioner skall i koncernredovisningen redovisas mot eget kapital.

Enligt K3-rekommendationen och IFRS så görs det ingen klassificering av utlandsverksamhet i integrerad- respektive självständig utlandsverksamhet. IFRS använder begreppet funktionell valuta, en självständig utlandsverksamhet kan ha en funktionell valuta som skiljer sig från koncernens redovisningsvaluta. Den funktionella valutan skall omräknas till koncernens redovisningsvaluta med hjälp av dagskursmetoden.

Enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation så skall dagskursmetoden alltid användas vid omräkning av balansräkning och resultaträkning i en utlandsverksamhet. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen ska redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras det svenska dotterföretaget eller utlandsverksamheten ska de ackumulerade valutakursdifferenserna redovisas i resultaträkningen.

Uppdaterad: 2017-02-22