MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?

Intresseföretag och joint ventures skall konsolideras med hjälp av kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen enligt IFRS. Intresseföretag och joint ventures som är gemensamt styrda företag får konsolideras med hjälp av kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden enligt bokföringsnämndens K3-rekommendationen. Med att konsolidera menas att ta upp eller ta med intresseföretaget eller ett joint venture i koncernredovisningen.

Klyvningsmetoden är den rekommenderade metoden enligt RR 14 för att konsolidera ett joint venture som är ett gemensamt styrt företag. IFRS tillåter inte att klyvningsmetoden används och bokföringsnämnden ger ingen rekommendation gällande om kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden skall användas för att konsolidera ett joint venture som är ett gemensamt styrt företag.

Gemensamt styrda verksamheter eller gemensamma tillgångar enligt K3 eller gemensam verksamhet enligt IFRS redovisas i respektive samägares redovisning och kräver inga justeringar i koncernredovisningen.

Intresseföretag är företag som ett företag eller flera koncernföretag äger andelar i men som inte utgör ett dotterföretag då något bestämmande inflytande inte kan utövas, ett betydande inflytande måste dock kunna utövas. Ett joint venture är en verksamhet som drivs av två eller flera parter som gemensamt har ett bestämmande inflytande över företaget enligt avtal.

När ett intresseföretag förvärvas skall en förvärvsanalys upprättas av det förvärvande företaget där anskaffningsvärde, andelen av intresseföretagets egna kapital, över- och undervärden för tillgångar, avsättningar och skulder och eventuell goodwill eller negativ goodwill anges. Ett förvärvat företag tas upp i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden vid den tidpunkt när detta företag har blivit intresseföretag till det ägande företaget.

Ett joint venture som utgör ett gemensamt styrt företag enligt K3 eller ett joint venture enligt IFRS skall redovisas i en förvärvsanalys med hänsyn tagen till förvärvstidpunkten. I denna förvärvsanalys skall anskaffningsvärde, andelen av det egna kapitalet, över- och undervärden för tillgångar, avsättningar och skulder och eventuell goodwill eller negativ goodwill anges.

Kapitalandelsmetoden innebär att ett intresseföretag eller joint venture från början redovisas i koncernredovisningen till anskaffningsvärdet och därefter ökas eller minskas detta redovisade värde för att återspegla det ägande företagets del i intresseföretagets vinster och förluster efter förvärvet. Andelen av intresseföretagets resultat skall dock justeras för avskrivning på goodwill och andra resultatposter som uppkommer enligt förvärvsanalysen. Erhållna utdelningar från intresseföretaget skall minska det redovisade värdet för intresseföretaget och skall därmed elimineras i koncernredovisningen. Skillnaden mellan redovisat värde i innevarande bokslut och redovisat värde enligt föregående bokslut skall sättas av till en kapitalandelsfond.

Klyvningsmetoden innebär att respektive samägare i sin koncernredovisning redovisar för sin del av det joint venture som de gemensamt har ett bestämmande inflytande över. Konsolideringen i koncernredovisningen sker genom att ägarandelen av det gemensamma företags tillgångar, avsättningar och skulder redovisas i koncernbalansräkningen och att ägarandelen av intäkter och kostnader redovisas i koncernresultaträkningen. Redovisningen sker post för post och innebär exempelvis att en tillgång om 100 redovisas som 20 om ägarandelen är 20 %. För klyvningsmetoden finns det två olika presentationsformer som kan tillämpas. Samägaren kan i sin koncernredovisning slå ihop sin andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader med motsvarande poster i sin koncernredovisning. Samägaren kan alternativ införa separata poster för sin andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader i koncernredovisningen. Något minoritetsintresse redovisas inte enligt klyvningsmetoden då endast ägarandelen av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader tas upp i koncernredovisningen enligt denna metod.

Ett intresseföretag eller joint venture behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det finns betydande och varaktiga hinder som i väsentlig grad begränsar det ägande företagets möjligheter att utöva inflytande över ett intresseföretag eller ett joint venture.

Ett intresseföretag eller joint venture behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan erhållas utan orimlig kostnad eller inom rimlig tid av intresseföretaget eller ett joint venture.

Ett intresseföretag eller joint venture behöver inte konsolideras i koncernredovisningen om det förvärvats och ägs tillfälligt med uteslutande syfte att säljas vidare inom en snar framtid.

Ett ägande företag som inte konsoliderar ett eller flera intresseföretag eller joint venture skall i koncernredovisningen lämna upplysning om skälen till detta i not. Om ett intresseföretag eller joint venture inte konsolideras skall det tas upp enligt anskaffningsvärdemetoden i koncernredovisningen till anskaffningsvärde eller verkligt värde precis som i det ägande företagets redovisning.

Uppdaterad: 2017-02-22