MenyKoncernredovisning.biz
Startsidan
Vad är en koncern?
Vad är moderföretag och dotterföretag?
Vad är koncernintresse och minoritetsintresse?
Hur bildas en koncern?
Motiv till att bilda koncern
Vad är en koncernredovisning?
Vad är intresseföretag och joint ventures?
Vilka moderföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning?
Vilka dotterföretag skall ingå i koncernredovisningen?
Räkenskapsår i koncernredovisning
Enhetliga redovisningsprinciper i en koncern
Minoritetsandelar i koncernredovisningen
Elimineringar av transaktioner mellan koncernföretag
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern
Eget kapital i koncernredovisningen
Förvärv och samgåenden
Beskattning av koncern
Koncernbidrag och beskattning
Hur konsolidera dotterföretag?
Hur konsolidera intresseföretag och joint ventures?
Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Verksamheter med annan valuta än koncernvalutan
Omräkning av integrerade utlandsverksamheter
Omräkning av självständiga utlandsverksamheter
Inflationsjustering av utlandsverksamheter
Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen
Upplysningar i koncernredovisningen (K3, ÅRL)
Exempel på konteringar i koncernredovisningen
Källförteckning
Länktips

Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen

När ett koncernföretag säljer andelar i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture skall de avyttrade företagens påverkan i koncernredovisningen minskas i motsvarande mån och den eventuella realisationsvinsten eller realisationsförlusten redovisas i koncernredovisningen.

Ett förvärvat dotterföretag, intresseföretag eller förvärvade andelar i ett joint venture skall konsolideras i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten. När ett dotterföretag, intresseföretag eller andelar i ett joint venture säljs skall deras resultaträkningar och balansräkningar från och med försäljningstidpunkten ej längre tas med koncernredovisningen. Intäkter och kostnader från det sålda företaget skall redovisas i koncernredovisningen till och med den tidpunkt då försäljningen skett. Det avyttrade företagets tillgångar, avsättningar, eget kapital och skulder tas inte med i koncernbalansräkningen om avyttringstidpunkten är tidigare än balansdagen.

När ett företag säljs uppstår oftast en realisationsvinst eller en realisationsförlust. I det säljande företagets egen redovisning utgörs realisationsresultatet av skillnaden mellan försäljningspriset för andelarna och det redovisade värdet för andelarna. I koncernredovisningen utgörs realisationsresultatet däremot av skillnaden mellan försäljningspriset för andelarna och det koncernmässiga värdet av nettotillgångarna. Det koncernmässiga värdet för nettotillgångarna utgörs av skillnaden mellan tillgångar och skulder såsom de är upptagna i koncernredovisningen minskat med eventuellt minoritetsintresse. Realisationsvinsten eller realisationsförlusten i koncernredovisningen skall redovisas i koncernresultaträkningen. Om det sålda företaget har en funktionell valuta som skiljer sig från koncernens redovisningsvaluta skall de ackumulerade kursdifferenser som redovisats mot eget kapital tas upp som intäkt/kostnad i koncernresultaträkningen under samma period som realisationsresultatet tas upp i koncernresultaträkningen.

En avyttring av ett dotterföretag, intresseföretag eller av andelar i ett joint venture behöver inte ske genom en försäljning utan kan även ske genom likvidation eller nyemission. En riktad nyemission i ett dotterföretag till en ny intressent ses som en avyttring och om denna innebär en ökning av koncernens egna kapital anses koncernen ha gjort en vinst som skall redovisas i koncernresultaträkningen, om emissionen innebär en minskning av koncernens egna kapital anses koncernen ha gjort en förlust som skall redovisas i koncernresultaträkningen.

Uppdaterad: 2017-02-22